• Rigriete Kleefstra Vertrouwenscontactpersoon bij SV Koedijk

  Het Omnibestuur van SV Koedijk is zeer verheugd te kunnen melden dat Rigriete Kleefstra als vertrouwenscontactpersoon voor onze vereniging wil optreden.
  Op de Algemene Ledenvergadering in oktober/november zal zij formeel worden benoemd.

  Even voorstellen: Ik ben 49 jaar, geboren in Friesland en woon in Koedijk. Met mijn man en drie kinderen, waarvan er 2 bij de jeugd van SV Koedijk voetballen.
  Mijn werkervaringen zijn: ik heb een aantal jaren gewerkt in een huis van bewaring als inrichtingswerker en 14 jaar gewerkt in een Internaat voor moeilijk opvoedbare kinderen. In die tijd heb ik ook gestudeerd voor integratieve kindertherapie. Sinds een paar jaar ben ik fulltime moeder. Op de school van mijn kinderen doe ik vrijwilligerswerk in de Activiteitencommissie.

  Gezien mijn opleidingen en werkachtergrond ben ik benaderd door een ouder van SV Koedijk met de vraag of ik de Vertrouwenscontactpersoon zou willen worden voor de Omni vereniging. Ik vind het een uitdaging om op deze manier terug te komen in mijn vakgebied.

  Mochten zich ongewenste situaties bij de vereniging voordoen, waarvan we allemaal hopen dat die nooit zullen voorkomen, waaronder ook seksuele intimidatie, dan kan er aan de hand van het onderstaande emailadres contact met mij worden opgenomen. Ik zal dan met desbetreffende persoon in gesprek gaan om te kijken of er een oplossing gevonden kan worden voor de ongewenste situatie. Indien nodig zal ik ook met de tegenpartij in gesprek gaan.

  Daarbij wil ik een coachende, ondersteunende en onderzoekende rol spelen om belangen af te wegen.
  Ik wil stimuleren dat mensen over de (eigen) situatie nadenken en van daaruit de juiste stappen zetten.

  Vanzelfsprekend worden alle meldingen met grote zorg en vertrouwelijkheid behandeld.

  Mochten zich ernstige situaties voordoen, dan zal ik contact opnemen met de betreffende sportbond en/of het NOC*NSF.
  Eind van de maand september zal ik een training volgen bij het NOC*NSF voor vertrouwenscontactpersonen.

  Ik ben vanaf heden bereikbaar via het mailadres vertrouwenscontactpersoon@svkoedijk.nl . Binnen SV Koedijk heb ik een bijzondere positie: ik sta helemaal apart en ben geen lid van het Omnibestuur of 1 van de besturen van de sporttakken.

   

 • Positie en Taken VCP

  Positie in de vereniging

  1. Het Bestuur van SV Koedijk wijst minimaal één persoon (doch bij voorkeur 2: een vrouwelijke en een mannelijke persoon) binnen de vereniging aan voor de functie van vertrouwenscontactpersoon, die de functie vrijwillig en onbetaald binnen de vereniging vervult;
  2. Een vertrouwenscontactpersoon hoeft geen lid van de vereniging te zijn, dan wel te worden;
  3. Een lid van de vereniging dat als vertrouwenscontactpersoon is benoemd, mag niet geschorst of geroyeerd worden ten gevolge van een actie die vanuit de functie van Vertrouwenscontactpersoon is ingezet;
  4. De vertrouwenscontactpersoon is in het bezit van een VOG, waarvan de SV Koedijk een kopie in haar administratie heeft;
  5. De vertrouwenscontactpersoon is het aanspreekpunt binnen de vereniging bij ongewenst gedrag. Hieronder vallen in elk geval: agressie en geweld, pesten, bedreiging, discriminatie, interne criminaliteit, fraude en seksueel ongewenst gedrag. Maar ook andere vormen van intimidatie of van verbaal of lichamelijk geweld kunnen als ongewenst en grensoverschrijdend gedrag worden beschouwd;
  6. Als in eerste instantie een bestuurslid van de vereniging of iemand anders binnen de vereniging wordt benaderd? Dan kan op verzoek van de melder de vertrouwenscontactpersoon worden ingeschakeld en/of wijst men op de mogelijkheid om de vertrouwenscontactpersoon in te schakelen;
  7. De vertrouwenscontactpersoon signaleert; het Bestuur van SV Koedijk is verantwoordelijk, anticipeert en reageert bij het ontvangen van informatie van de vertrouwenscontactpersoon, indien betrokkene hier toestemming voor heeft gegeven;
  8. Ten bate van het jaarverslag van de vereniging, geeft de vertrouwenscontactpersoon het aantal meldingen in het afgelopen seizoen over ongewenst gedrag door aan het Bestuur;
  9. Het Bestuur maakt in het jaarverslag in de jaarvergadering melding van het aantal klachten over ongewenst gedrag.

  Taken van de Vertrouwenscontactpersoon: 

  1. De vertrouwenscontactpersoon is voor alle betrokkenen (w.o. leden, ouders, omwonenden) aanspreekbaar voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging SV Koedijk, die te maken hebben met seksueel ongewenst gedrag.
  2. De vertrouwenscontactpersoon bemiddelt, beantwoord vragen, verwijst indien nodig naar hulpinstanties, onderzoekt indien nodig en registreert;
  3. De vertrouwenscontactpersoon begeleidt de melder in het verdere verloop van de melding.
  4. De vertrouwenscontactpersoon behandelt de zaken strikt in vertrouwelijke sfeer en zorgt ervoor dat de vertrouwelijkheid gegarandeerd is;
  5. De vertrouwenscontactpersoon kan het Bestuur van SV Koedijk, alleen met toestemming van de melder, al dan niet anoniem, in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag, dan wel rapport uitbrengen bij het Bestuur.
  6. De vertrouwenscontactpersoon adviseert het Bestuur gevraagd en ongevraagd in zijn algemeenheid over zaken betreffende seksueel ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen.
  7. De vertrouwenscontactpersoon houdt een eenvoudige rapportage bij voor zijn of haar eigen administratie; 

  Planning en coördinatie

  Gestreefd wordt bij de Algemene Ledenvergadering in oktober/november 2018 de benoeming van de vertrouwenscontactperso(on)(en) te formaliseren.

   

 • Functieprofiel Vertrouwenscontactpersoon VCP SV Koedijk

  Functieprofiel Vertrouwenscontactpersoon VCP SV Koedijk

  De VCP is contactfunctionaris binnen SV Koedijk over Seksuele Intimidatie.

  Taken van de VCP:


  A. eerste opvang/aanspreekpunt

  B. Doorverwijzen
  C. preventieactiviteiten

   

  Ad A. Eerste opvang: 

  De VCP is ervoor leden die te maken hebben met Seksuele Intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken. 

  • Laat de klager het verhaal vertellen, maar is alert op zijn/haar taak
  • Bespreekt mogelijke doorverwijzingen
  • Informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het klachten-

  En /of tuchtreglement van de betreffende sportbond

  •  Vult het registratie- en rapportageformulier in

  Ad B. Doorverwijzen: 

  • De VCP verwijst klager, beschuldigde, sportbond of SV Koedijk door naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de sportbond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.

  Ad C. Preventieactiviteiten 

  • Profileert zich binnen de eigen organisatie, zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van het bestaan van de VCP en ziet erop toe dat de gedragsregels van de sport worden nageleefd
  • Houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van Seksuele Intimidatie binnen de sport.
  • Draagt bij aan beleidsuitvoering op sportverenigingsniveau met betrekking tot landelijke ontwikkelingen in het beleid Seksuele Intimidatie en sociaal veilige sportomgeving
  • Geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur, waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen Seksuele Intimidatie. Hiervoor kan de toolkit/handboek sociaal veilige sportomgeving als leidraad worden gebruikt. 

  Randvoorwaarden 

  • Is geen bestuurslid  
  • Heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen bestuur bv. respectievelijk de voorzitter
  • Wordt een keer in de vier jaar gekozen op de Algemene Ledenvergadering
  • Kan om de vier jaar een VOG overleggen
  • Is niet inhoudelijk betrokken bij procedures
  • Werkt volgens een protocol sociaal veilige sportomgeving t.b.v. preventie en sanctioneren Seksuele Intimidatie

   

  Vervolg Functieprofiel Vertrouwenscontactpersoon VCP SV Koedijk

  Attitude 

  • Is een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon
  • Geniet het vertrouwen van de bij SV Koedijk of sportbond betrokken medewerkers en leden
  • Heeft levenservaring, is integer en heeft een evenwichtige persoonlijkheid
  • Is een persoon die zich neutraal en onafhankelijk op kan stellen
  • Heeft affiniteit met een sociaal veilige sportomgeving en wil daaraan een bijdrage leveren

  Vaardigheden 

  • Is in staat zichzelf en het onderwerp sociale veiligheid en Seksuele Intimidatie aan de doelgroepen te presenteren
  • Kan een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde, sportbond of SV Koedijk
  • Kan reflecteren
  • Kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden
  • Kan omgaan met emoties van zichzelf, de beschuldigde, het slachtoffer en de omgeving
  • Is in staat mee te werken beleid uit te voeren

  Kennis 

  • Weet welke procedures er bij een (dreigend) incident gevolgd kunnen worden
  • Heeft voldoende kennis van procedurele gang van zaken rondom het indienen van een klacht
  • Kent de sociale kaart over Seksuele Intimidatie
  • Kent de individuele en groepsprocessen die spelen bij seksueel Grensoverschrijdend Gedrag
  • Heeft kennis van de werkmethoden van de ISR (zie www.isr.nl)
  • Heeft kennis van de interne organisatiestructuur en cultuur

   

  Aanbevelingen 

  • Heeft VCP-training gevolgd en is aanwezig bij terugkomdagen
  • Staat open voor deelname aan intervisiebijeenkomsten binnen/tussen sportbonden