• Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden lidmaatschap SV Koedijk  

  Aan het lidmaatschap van SV Koedijk zijn onder meer de volgende voorwaarden verbonden:

  Het verenigingsjaar is voor:

  Veldvoetbal             van 1 juli t/m 30 juni

  Zaalvoetbal             van 1 juli t/m 30 juni

  Handbal                  van 1 mei t/m 30 april

  • Aanmelding voor het lidmaatschap dient te geschieden d.m.v. het online inschrijfformulier.
  • Minderjarigen hebben bij aanvragen van het lidmaatschap toestemming van hun wettige vertegenwoordiger(ster) nodig. Aangemelde leden van 14 jaar of ouder dienen een kopie van een legitimatiebewijs te overleggen (een nummer en soort van het legitimatiebewijs kan ook).
  • Aangemelde leden voor de afdelingen zaal- en veldvoetbal (vanaf JO12 teams) en handbal dienen ook een pasfoto in te leveren/ te uploaden bij het inschrijfformulier.
  • Bij overschrijvingen van of naar een andere club moet zich als eerste aanmelden bij de nieuwe club, zodat zij een overschrijvingsprocedure in werking kunnen stellen. Vervolgens dient de ledenadministratie van de club waar je vandaan komt te worden ingelicht. Let op: je krijgt pas overschrijving van SV Koedijk als de contributie en openstaande boetes zijn betaald en als alle in bruikleen gekregen artikelen als tas, trainingspak en dergelijke door jou zijn ingeleverd. Overschrijvingen dienen voor 15 juni 23:59 uur te zijn ingediend bij de KNVB.
  • Bij inschrijving wordt éénmalig € 15,00 inschrijfgeld in rekening gebracht. Het inschrijfgeld wordt verrekend met de eerste contributie betaling.
  • Aan het lidmaatschap van SV Koedijk is een jaarlijkse contributie gebonden. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering van SV Koedijk
  • De contributie wordt geïncasseerd door Club Collect. Meer info over ClubCollect kunt u vinden op www.clubcollect.nl
  • Als er geen automatische incasso wordt afgegeven aan ClubCollect dient de contributie uiterlijk op 1 oktober van het lopende seizoen te zijn voldaan.
  • Voorts houden wij ons het recht voor om in geval er niet tijdig aan de contributie verplichtingen wordt voldaan, een incassobureau in te schakelen, waarbij de extra kosten voor rekening van het lid komen.
  • De door de sportbonden opgelegde boetes aan leden zullen aan de betreffende leden, dan wel aan ouders/verzorgers in rekening worden gebracht.
  • Door het verkrijgen van het lidmaatschap wordt men ook lid van de sportbond waarbij de vereniging is aangesloten.
  • Het lidmaatschap van SV Koedijk houdt ook in dat men zich inzet voor vrijwilligerstaken die bij een vereniging te doen zijn. Leden van 16 jaar of ouder kunnen hiervoor door het bestuur worden ingezet. Van ouders/verzorgers van leden onder 16 jaar wordt ook inspanverplichting als vrijwilliger voor de vereniging verwacht.
  • Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie van de betreffende sportafdeling.
  • Opzegging dient te geschieden voor 1 juli. Bij opzegging na 1 juli doch voor 30 september wordt er € 40,-- in rekening gebracht. Bij opzegging na 30 september is de volledige contributie verschuldigd.
  • Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met in achtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
  • Een opzegging in strijd met bovenstaande doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  • Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.
  • De rechten en de plichten van een jeugdlid kunnen te allen tijde wederzijds worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse contributie over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
  • Het lidmaatschap van SV Koedijk gaat in werking wanneer aan de gestelde voorwaarden is voldaan.