MEER DAN SPORT ALLEEN

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden lidmaatschap SV Koedijk  

Aan het lidmaatschap van sv Koedijk zijn onder meer de volgende voorwaarden verbonden:

Het verenigingsjaar is voor:

Veldvoetbal             van 1 juli t/m 30 juni

Zaalvoetbal             van 1 juli t/m 30 juni

Handbal                  van 1 mei t/m 30 april

Softbal                    van 1 oktober t/m 30 september

Aanmelding voor het lidmaatschap dient te geschieden d.m.v. een inschrijfformulier. Minderjarigen hebben bij aanvragen van het lidmaatschap toestemming van hun wettige vertegenwoordiger(ster) nodig. Aangemelde  leden van 14 jaar of ouder dienen een kopie van een legitimatiebewijs te overleggen (een nummer en soort van het legitimatiebewijs kan ook).

Aangemelde leden voor de afdelingen zaal- en veldvoetbal (vanaf D-pupillen) en handbal dienen ook een pasfoto in te leveren.

Bij overschrijvingen naar sv Koedijk dient bij de aanmelding tevens een overschrijvingsformulier te worden ingeleverd, wat door beide verenigingen is ingevuld en ondertekend. Dit formulier kunt u aanvragen bij de ledenadministratie van de desbetreffende sportafdeling.

Bij inschrijving wordt éénmalig € 4,50 inschrijfgeld in rekening gebracht. Het inschrijfgeld wordt verrekend met de eerste contributie betaling.

Aan het lidmaatschap van sv Koedijk is een jaarlijkse contributie gebonden. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering van sv Koedijk       

De contributie wordt bij voorkeur geïncasseerd door een automatische  incasso.

Indien  er geen automatische incasso wordt afgegeven dient de contributie uiterlijk 1 oktober van het lopende seizoen te zijn voldaan. Voor de leden van softbal dient de contributie uiterlijk 1 maart van het lopende seizoen te zijn voldaan.

Leden die hun contributie verplichtingen niet tijdig hebben voldaan zullen een herinnering ontvangen. Mocht desondanks nog een tweede herinnering verstuurd moeten worden dan zal er EUR 10,--  aan administratiekosten in rekening gebracht worden.

Voorts houden wij ons het recht voor om ingeval er dan nog niet aan de contributie verplichtingen zijn voldaan, een incassobureau in te schakelen, waarbij de extra kosten voor rekening van het lid komen.

De door de sportbonden opgelegde boetes aan leden zullen aan de betreffende leden, dan wel aan ouders/verzorgers in rekening worden gebracht.

Door  het verkrijgen van het lidmaatschap wordt men tevens lid van de sportbond waarbij de vereniging is aangesloten.

Het lidmaatschap van SV Koedijk houdt ook in dat men zich inzet voor vrijwilligerstaken die bij  een vereniging te doen zijn. Leden van 16 jaar of ouder kunnen hiervoor door het Bestuur worden ingezet. Van ouders/verzorgers van leden onder 16 jaar wordt ook inspanverplichting als vrijwilliger voor de vereniging verwacht.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden bij  de ledenadministratie van de betreffende sportafdeling.

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met in achtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

Een opzegging in strijd met bovenstaande doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.

De rechten en de plichten van een jeugdlid kunnen te allen tijde wederzijds worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse contributie over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

Het lidmaatschap van sv Koedijk gaat in werking wanneer aan de gestelde voorwaarden is voldaan.